Olen toiminut vuodesta 2012 Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana. Me olemme valtuuston toisiksi suurin ryhmä, ja Helsingin Sanomat uutisoi talvella meidän olevan vaikutusvaltaisin puolue Helsingissä. Olemme muutamassa vuodessa saavuttaneet monia tärkeitä asioita ja rakentaneet viihtyisämpää ja kestäväämpää kaupunkia. Meidän saavutuksiamme ovat kuluneella kaudella olleet esimerkiksi seuraavat:

Kouluille ja varhaiskasvatukselle  lisää rahaa

Tällä valtuustokaudella Helsingin vihreät ovat saaneet neuvoteltua yhteensä yli 26 miljoonaa euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen budjettiin tiukasta taloustilanteesta huolimatta. Vihreät tavoitteet ovat toteutuneet myös varhaiskasvatuksen budjetointitapaa muutettaessa, sillä vanha tapa olisi ollut varhaiskasvatusvirastolle epäoikeudenmukainen. Myös koulujen korjaamiseen on lisätty rahaa.

Keskustakirjasto rakennetaan
Keskustakirjaston rakentaminen etenee aikataulussa: Töölönlahdelle rakennettavan kirjaston hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2015. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta on linjannut, että lähikirjastoverkon säilyminen on Keskustakirjaston rakentamisen ehto.

Paperittomille lapsille ja odottaville äideille turvattiin oikeus terveydenhuoltoon
Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2013, että Helsinki takaa jatkossa terveyspalvelut raskaana oleville  naisille ja kaikille alle 18-vuotiaille. Aloite paperittomien terveydenhoidon takaamisesta on alun perin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Karin.

Varhaisen tuen perhekeskusten pilotointi Helsingissä
Helsingissä ollaan kokeilemassa perhekeskusmallia, joka tuo lapsiperheiden palvelut saman katon alle. Keskukseen tulee neuvola, perhekahvila ja muita lapsiperheiden palveluita. Keskuksia on kokeiltu jo esimerkiksi Imatralla hyvin tuloksin: ne ovat osa uudistuksia, joiden avulla lasten huostaanottojen määrät on saatu laskemaan. Kun matalan kynnyksen lastensuojelupalveluita saa saman katon alta, ongelmiin voidaan tarjota apua nopeasti, ja kynnys hakea tarvittavia palveluja jo neuvolakäynneiltä tutusta paikasta on perheille matalampi kuin avun etsiminen jostain toisaalta.

Leikkaukset pd-rahaan pienennetty
Positiivisen diskriminaation määrärahalla ehkäistään koulujen välistä eriytymistä. Helsingissä jaetaan pd-rahaa kouluille, joilla on oppilaidensa parissa haastetta muita kouluja enemmän. Erityis- ja tukiopetuksen tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi maahanmuuttajuus tai oppilaan vanhempien koulutustaso. Kun oppilaiden vanhemmilla on vaikkapa kielitaidon vuoksi vähemmän mahdollisuuksia tukea lapsensa oppimista, oppilas tarvitsee enemmän tukea koululta. Vihreät ovat pitäneet pd-rahan puolia budjettineuvotteluissa ja estäneet suurten leikkausten kohdistumista rahaan.

Kivinokka säästettiin rakentamiselta
Kivinokan suojelu tukee Vanhankaupunginlahden suojelualueen, Viikin peltojen ja Vantaanjoen luontokokonaisuutta.  Kun kaupunkia tiivistetään uusille kaupunkilaisille, ensimmäiseksi ei pidä uhrata viihtyisälle kaupunkiympäristölle tärkeitä luontoarvoja, vaan rakentaa olemassa olevan rakenteen sisään ja valmiiden toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Helsinkiin perustetaan metsäinen suojeluverkosto
Verkoston tavoitteena on nostaa suojelualueiden määrä  kaupungin maa-alueista luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Metsien suojeluun lisättiin budjettineuvotteluissa rahaa.

Helsinki on Reilun kaupan kaupunki
Tein tästä aloitteen jo helmikuussa 2010. Helsingin merkitys julkisissa hankinnoissa on suuri. Kaupunki tekee hankintoja helsinkiläisten verorahoilla, joten vastuullisuus on tärkeää. Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Pienviljelijöille taataan tuotteistaan vähintään takuuhinta ja suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistyksiin. Lisäksi lapsityövoiman käyttö on kielletty ja tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristökriteereitä.

Ei kaupunkimoottoriteitä, liikkumisen painopiste kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen
Helsingin liikennepolitiikka on muuttunut. Helsingissä ei haaveilla satojen miljoonien eurojen hintaisista kaupunkimoottoriteistä, maanalaisista liikenneympyröistä tai keskustatunnelista, vaan investoidaan polkupyöräväyliin ja joukkoliikenteeseen. Liikennehankkeissa priorisoidaan joukkoliikenteen sekä  pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuutta nostavia hankkeita ja joukkoliikenteen sekä pyöräilyn edistämisen rahoitusta nostettiin investointisuunnitelmassa.  Pyöräilynedistämisohjelma ja baanaverkkosuunnitelma valmistuivat. Helsinkiin on perustettu ratikkaprojekti kehittämään raitioliikennettä ja valmistautumaan sen laajentamiseen.

Kaupunki tiivistyy uudessa yleiskaavassa
Koteja moottoriteiden tilalle! Vihreät ovat saaneet uuden yleiskaavan luonnokseen tiivistä rakentamista jo olemassaolevaan kaupunkirakenteeseen hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle.

Johtamis- ja tietotekniikkajaostojen perustaminen
Helsinkiin perustettiin Vihreiden aloitteesta tällä vaalikaudella johtamis- ja tietotekniikkajaostot. Vihreiden ehdotuksesta Helsinkiin perustettiin kaupunginhallituksen IT-jaosto valvomaan kaupungin IT-investointeja ja edistämään muun muassa avointa dataa.  Tietotekniikassa ja tietojärjestelmissä liikkuu isot rahat, mutta tähän asti luottamushenkilöiden kyky ohjata hankkeita on ollut huono. Tietotekniikkajaosto parantaa olennaisesti hankkeiden ohjausta ja säästää selvää rahaa.

Johtamisjaosto puolestaan vastaa kaupungin johtamisen suunnittelusta ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Vihreiden tavoite on saada Helsinkiin pormestarimalli, jolloin kaupunkia johtaa poliittisesti valittu pormestari poliittisella mandaatilla ja  hallituksen roolin vahvistuminen kaupungin johtamisessa. Tavoitteena on, että kaupunginjohto olisi kunnallisvaalituloksen mukainen. Uuden johtamisjärjestelmän on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alussa.

Kruunuvuoren joukkoliikennesillan rakentamista aikaistettiin
Kruunuvuorenrantaan on suunnitteilla uusi asuinalue 11 000 asukkaalle. Rantaan ei ole olemassa valmiita joukkoliikenneyhteyksiä ja alueelle on suunnitteilla joukkoliikennesilta, joka yhdistää Kruunuvuorenrannan kantakaupunkiin. Helsingissä ollaan sitouduttu siihen, että uudet asuinalueet tulee rakentaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Uusia alueita ei voi enää suunnitella sen varaan, että jokaisella on auto. Tästä syystä ratikkasillan toteutuminen on koko Kruununvuoren asuinalueen rakentamisen edellytys ja Vihreät ovat onnistuneet tavoitteissaan aikaistaa sillan rakentamista.

Anni Sinnemäestä apulaiskaupunginjohtaja

Apulaiskaupunginjohtajat vastaavat omasta hallinnonalastaan ja ovat sen ylimpiä virkamiehiä. Vihreiden Anni Sinnemäki valittiin syksyllä kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistötoimesta vastaavaksi apulaisukaupunginjohtajaksi. Vihreillä on kaksi apulaiskaupunginjohtajaa, Pekka Sauri vastaa rakennus- ja ympäristötoimesta.


Muita vihreiden ajamia asioita
ovat olleet muun muassa Helsingin energiatuotantomuotojen selvittäminen, kävelykeskustasta aloite Mannerheimintiestä, ryhmäaloite Fennovoimasta irrottautumisesta, ryhmäaloite pormestarimallista, yömetrokokeilu, Vaasankadulla toteutetettu kävelykatukokeilu, selvitys Hämeentien muuttamiseksi joukkoliikennekaduksi. Vihreät ovat lisäksi tehneet esimerkiksi omat teesinsä päivähoidosta ja hyvästä kaupunkilapsuudesta.