Kansallispuistot ovat kaikkien rakastamia kohteita, joiden suosio jatkaa kasvuaan. Suomeen on perustettu kansallispuistoja kattavasti eri luontotyyppien ympärille. Uhanalaiseksi päätyneelle virtavesiluonnolle ei kuitenkaan omaa kansallispuistoa ole osoitettu.

Monet seikat puoltavat Heinäveden Palokkia kansallispuistona.Palokin alue on yksi Itä-Suomen alueen helmistä, jolla on valtava kulttuurihistoriallinen arvo. Palokin koskien rannalla on merkkejä kivikautisesta asutuksesta, ja kansainväliset kalastusmatkailijatkin löysivät jo 1800-luvun alkupuolella tämän ”forellinkalastajan Eldoradon”. Palokinkosket ovat ennen patoamistaan muodostaneet koko eteläisen Suomen maisemassa poikkeuksellisen, kahdeksan kosken ja kahdeksan kilometrin mittaisen yhtenäisen koskiosuuden.

Saimaan järvilohi on äärimmäisen uhanalainen. Nälönvirran padon purkaminen ja koskien palauttaminen vapaana virtaaviksi olisikin välttämätön toimenpide Saimaan vakavasti uhanalaistuneen virtavesikalaston elinvoimaisuuden parantamiseksi. Palokin koskiin on ennallistettavissa lähes 30 hehtaarin lohikalojen lisääntymisalueita, joiden palauttamisesta saatavat hyödyt kalastukselle ja luontoarvoille olisivat nähtävissä ylimaakunnallisesti.

Palokin vapauttaminen mahdollistaisi vapaan kulkureitin alavirtaan ja yhteyden Juojärvelle, joka loisi yhdessä Heinäveden reitin kanssa suurimman nousuesteettömän lisääntymis- ja kasvuympäristön vaelluskaloille.

Samanaikainen kansallispuiston perustaminen Palokkiin, vahvistaisi Saimaan alueen kalastus- ja luontomatkailua. Lisäksi ennallistamiseen ja kansallispuiston perustamiseen suoraan liittyvät suunnittelu-, urakointi- ja tutkimusinvestoinnit tukisivat itäisen Suomen työllisyyttä ja taloutta välittömästi. Liikenneyhteydet Palokkiin ovat jo olemassa, minkä lisäksi paikka on Valamon ja Lintulan luostareiden läheisyydessä.

Palokin pienvesivoimalan osuus Suomen sähköntuotantokapasiteetista on vain 0,03 % ja voimalan turbiinit ovat tulossa käyttöikänsä päähän noin vuoden sisällä. Ilman valtion puuttumista asiaan yhtiö tilaa ja asentaa laitokseen uudet turbiinit. Nyt siis tehdään kauaskantoisia päätöksiä koko Vuoksen vesistön osalta. Uudet turbiinit tarkoittaisivat uutta päätöstä pitää kosket padottuina myös seuraavat 70 vuotta. Vapaana virtaavina Palokin kahdeksan koskea taas olisivat ainutlaatuiset, ja uhanalaisille kalakannoillemme korvaamattomat

Selvityshenkilö Matti Viialainen esitti raportissaan koskien vapauttamista vesivoimalta kokonaan. Palokin kosket ja arvokkaat, mittavat ympärysmetsät yhdistävän kansallispuiston perustaminen turvaisi parhaalla mahdollisella tavalla alueen luontoarvot sekä mahdollistaisi virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksien parantamisen Metsähallituksen ohjauksessa. 

Kansallispuistosta hyötyisivät paitsi luonto myös alueen asukkaat, matkailijat sekä yrittäjät. Maa- ja metsätalousvaliokunta lausunnossaan Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta, nostaa myös esiin luonnonkalan merkityksen huoltovarmuuden takaamisessa, ja katsoo vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymiskierron palauttamista tukevien vesistöjen ennallistamistoimien olevan tässä suhteessa erittäin tärkeitä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee Palokin kansallispuiston perustamisen selvittämiseksi ja Palokin koskien vapauttamiseksi?


Emma Kari