Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterin nimi

Kansanedustaja Emma Karin (jäljempänä kansanedustaja) Uutiskirjerekisteri.

Rekisterinpitäjä

Emma Kari
Eduskunta
00102 Eduskunta

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii kansanedustajan avustaja Anna Muotka, anna.muotka@eduskunta.fi

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet

Uutiskirjerekisterin (jäljempänä rekisteri) tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenotto henkilöihin, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa seurata kansanedustajan poliittista toimintaa ja vastaanottaa siitä kertovia viestejä.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus.

Tietolähteenä toimii www-lomake, joilla tiedot voi ilmoittaa, ja muu kirjallinen ilmoitus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sähköpostiosoite ja nimi.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun niiden käsittely ei enää ole käyttötarkoitus huomioiden tarkoituksenmukaista. Tiedot poistetaan aina, mikäli kerätyt osoitteet osoittautuvat toimimattomiksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.

Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.

Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa.

Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Uutiskirjeen lähettämiseen käytetään MailChimp-sähköpostipalvelua. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötiedot ovat täten suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisää tietoa: MailChimp

Lisäksi sähköpostiosoitetta saatetaan käyttää tunnistamaan potentiaalisia tukijoita sosiaalisen median mainostuksessa. Mitään henkilötietoja ei myydä, vaihdeta tai vuokrata ulkopuolisille.

Muutoin mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää. Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon.