Saavutuksia Helsingissä

  • Torjuimme koulutusleikkaukset
  • Lasten tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon säilytettiin, ryhmäkoot eivät kasva ja 5-vuotiaat saavat maksuttoman varhaiskasvatuksen.
  • Suojelimme Kivinokan ja kaupunkiin perustettiin metsäinen suojeluverkosto
  • Hanasaaren hiilivoimala suljetaan, joukkoliikenne ja pyöräily helpottuvat
  • Paperittomat äidit ja lapset saavat terveydenhoitoa

Vaatimuksia eduskunnassa

  • Ilmastopolitiikkaa tiukennetaan ja arvokasta luontoa suojellaan
  • Lapsiköyhyyttä torjutaan ja koulutusta puolustetaan
  • Tasa-arvoa edistetään ja perhevapaat uudistetaan
  • Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja poikien syrjäytymiseen puututaan
  • Eläinsuojelulakia tiukennetaan ja turkistarhaus kielletään

Tutustu eduskunnassa ja kaupunginvaltuustossa tekemiini aloitteisiin ja kirjallisiin kysymyksiin.

Valmistelemani vihreät avaukset

Luonnonsuojelupaketti
Askeleet ilmastonmuutoksen torjuntaan
Askeleet tasa-arvoiseen koulutukseen
Lapsiköyhyyden torjunnan paketti
Vihreiden perhevapaamalli
Teesit feministisen hallitusohjelman pohjaksi 
Vihreiden rinnakkaislakialoite uudeksi eläinsujelulaiksi

Eduskunnassa

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys  susien metsästykseen myönnettävien poikkeuslupien käsittelystä
Kirjallinen kysymys sammalen keruusta ja luonnon monimuotoisuudesta
Kirjallinen kysymys koulukiusaamisesta toisen asteen oppilaitoksissa
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijalasten oikeudesta varhaiskasvatukseen
Kirjallinen kysymys Pohjois-Suomen, Kainuun ja Itä-Suomen alueiden sekä saamenkielisten varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien saatavuuden turvaamisesta
Kirjallinen kysymys saamelaisista opetussuunnitelmassa
Kirjallinen kysymys Jäämeren ratahankkeesta luopumisesta
Kirjallinen kysymys yksityisestä varhaiskasvatuksesta
Kirjallinen kysymys soidensuojelusta
Kirjallinen kysymys lapsiperheköyhyydestä
Kirjallinen kysymys rasismin kitkemisestä Suomessa
Kirjallinen kysymys kasvisruoan käytön edistämisestä
Kirjallinen kysymys lapsen edun toteutumisesta turvapaikkamenettelyssä
Kirjallinen kysymys turpeen energiakäytön kiellosta
Kirjallinen kysymys avohakkuista ja luonnon biodiversiteetin hupenemisesta
Kirjallinen kysymys Jäämeren radasta
Kirjallinen kysymys lähisuhdeväkivallasta ja sen huomioimisesta huolto- ja tapaamisratkaisuissa sekä lainsäädäntötyössä
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta, yksilöiden oikeusasemaa koskevista muutoksista ja Maahanmuuttoviraston laillisuustarkastuksesta
Kirjallinen kysymys Maahanmuuttoviraston toiminnan laillisuustarkastuksesta ja turvapaikkalainsäädännön tiukennusten vaikutuksista turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista Afganistaniin
Kirjallinen kysymys Itämeren meriankeriaskannan pelastamisesta sukupuutolta
Kirjallinen kysymys kivunlievityksestä karjuporsaiden kastraatiossa uudessa eläinsuojelulaissa
Kirjallinen kysymys metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta Suomessa
Kirjallinen kysymys kansallisen korkeakoululainsäädännön muutoksista Tampere3-korkeakouluhankkeen nimissä
Kirjallinen kysymys äitiyspakkauksen nimen päivittämisestä
Kirjallinen kysymys perheenyhdistämisen mahdollistamisesta käytännössä
Kirjallinen kysymys saamelaisten oikeuksien parantamisesta
Kirjallinen kysymys irakilaisten ja syyrialaisten perheenyhdistämisen mahdollistamisesta käytännössä
Kirjallinen kysymys Suomen aseviennistä diktatuureihin
Kirjallinen kysymys lasten edun toteutumisesta turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluiden lakkautuksissa
Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyömäärärahojen palauttamisesta leikkauksia edeltävälle tasolle
Kirjallinen kysymys lapsipakolaisten palauttamisesta Afganistaniin
Kirjallinen kysymys Suomen totuus- ja sovintokomission perustamisesta
Kirjallinen kysymys saimaannorpista
Kirjallinen kysymys perheenyhdistämisestä
Kirjallinen kysymys kouluhedelmätuesta
Kirjallinen kysymys metsästyslain muuttamisesta
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden palautusten lopettamisesta Unkariin
Kirjallinen kysymys Suomen toiminnasta arktisen mertensuojelun edistämiseksi
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen kehittämisestä
Kirjallinen kysymys koulutuksellisesta tasa-arvosta varhaiskasvatuksessa
Kirjallinen kysymys lintulajien suojelusta
Kirjallinen kysymys alaikäisten turvapaikanhakijoiden asemasta
Kirjallinen kysymys Finnfundin pääoman nostamisesta 100 miljoonaan euroon
Kirjallinen kysymys valtionyhtiö Arctia Shippingin jäänmurtajien osallistumisesta arktiseen öljynporaukseen
Kirjallinen kysymys ilman virallista henkilötodistusta olevien terveydenhuollosta

Aloitteet

Toimenpidealoite ilmastohätätilan julistamisesta
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä naisjärjestöille NJKL, NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto (400 000 euroa)
Talousarvioaloite reservipoliisijärjestelmän perustamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-2 174 000 euroa)
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön (72 000 000 euroa)
Toimenpidealoite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille
Lakialoite laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi tuloverolain 106 §:n muuttamisesta
Toimenpidealoite 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta
Toimenpidealoite perhevapaajärjestelmän uudistamisesta
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta
Talousarvioaloite tuloveroa koskevan tuottoarvion korottamisesta (220 000 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatukseen subjektiivisen hoito-oikeuden, hoitajamitoituksen ja laadun parantamiseksi (50 000 000 euroa)
Talousarvioaloite listaamattomien yhtiöiden osinkoverojen kiristämisestä johtuvan verotuottoarvion korottamisesta (288 000 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä kunnallisveron perusvähennyksen korottamisesta aiheutuvien veromenetysten kompensaatiosta kunnille (-260 000 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ihmisoikeusliiton toiminnan tukemiseen (200 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rauhantyön edistämiseen (400 000 euroa)
Lakialoite laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
Toimenpidealoite laillisuustarkastuksesta Maahanmuuttovirastoon ja turvapaikkalainsäädännön ihmisoikeusvaikutusten selvittämisestä
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pakolaiskiintiön nostamiseen (900 000 euroa)
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pakolaiskiintiön nostamiseen (9 600 000 euroa)
Toimenpidealoite pakolaiskiintiön moninkertaistamisesta
Toimenpidealoite perhevapaajärjestelmän uudistamisesta
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rauhantyön edistämiseen (412 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksen säilyttämiseen (15 859 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä turvakotitoiminnan menoihin (3 000 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oikeudenhoidon kehittämiseen ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvan varmistamiseen (2 000 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämiseen (15 874 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ihmisoikeusliiton toiminnan tukemiseen (200 000 euroa)
Keskustelualoite YK:n uusista kehitystavoitteista eli Agenda 2030:stä
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksen säilyttämiseen (6 470 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämiseen (6 636 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtakunnallisten luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen avustuksiin (266 000 euroa)
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä eläinsuojeluasiamiehen viran säilyttämiseen (100 000 euroa)

Kaupunginvaltuustossa

Valtuustoaloitteet

2021
Valtuustoaloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta
Valtuustoaloite, Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki
Valtuustoaloite perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten
parantamisesta


2020
Valtuustoaloite, Keskuspuiston ekologinen kompensaatio
Valtuustoaloite metsän tuomisesta päiväkoteihin
Valtuustoaloite, Helsingistä perheystävällinen työpaikka
Valtuustoaloite hakkuiden lopettamisesta lintujen pesimäaikaan
Valtuustoaloite matalankynnyksen parisuhdetoiminnan tuomisesta perhekeskuksiin

2019
Valtuustoaloite kunniaväkivaltaan puuttumisen vahvistamisesta
Valtuustoaloite kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

2018
Valtuustoaloite, perhetyön tuominen päiväkoteihin
Valtuustoaloite, Helsingin niittyverkoston laajentaminen
Valtuustoaloite, Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen
Valtuustoaloite toimeentulon muutoksista heikompiosaisille aiheutuneiden ongelmien korjaamiseksi
Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta
Valtuustoaloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin
Valtuustoaloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa

2017
Valtuustoaloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi ja kulkuyhteyksien parannus 
Valtuustoaloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen 
Valtuustoaloite Helsingin osallistumisesta Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan 
Valtuustoaloite Vantaan Energian irtautumisesta Fennovoiman ydinvoimahankkeesta 

Ennen vuotta 2017
Valtuustoaloite paperittomien lasten oikeudesta perusopetukseen
Vihreiden ryhmäaloite Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta irrottautumisesta 
Valtuustoaloite Kulosaaren melumuurin avaamisesta katutaiteelle