Vantaanjoen vesistö ja sen taimenkanta elpyvät hitaasti.

Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut taimenen vuoden lajiksi. Kutujokien patoaminen ja vesien likaaminen ovat lähes tuhonneet luonnonvaraiset taimenet Suomesta. Kalan merivaelteiset kannat luokitellaan äärimmäisen uhanalaisiksi. Meritaimenen luonnonkantoja kutee enää muutamassa joessa ja Vantaanjoki on yksi näistä joista.

Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) julkaisema Vantaanjoki vuonna 2011 -raportti lisäsi toiveita Vantaanjoen meritaimenkannan elpymisestä. Jokeen nousi runsaasti meritaimenia ja luonnonkudusta syntyneitä taimenen poikasia löydettiin kohtalaisesti

Kuitenkin kalastuspaine merellä vaikeuttaa pääsyä kutujokeen. Vaikka kalastajien tavoitteena ei ole uhanalaisten taimenien kalastaminen, kala jää helposti siika- ja kuhaverkkoihin. Meritaimenen pääsyä Vantaanjokeen on pyritty helpottamaan kieltämällä kalastus Vanhankaupunginselällä ja perustamalla Suomenlinnan eteläpuolelta jokisuulle ulottuva kalaväylä. Taimenet eivät kuitenkaan osaa valita vaellusreittiään kalaväylän mukaan ja liian moni kutuvaellus päättyy verkkoihin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin äärimmäisen uhanalaisten meritaimenen vaelluksen turvaamiseksi selvittämällä mahdollisuudet pidentää Kruunuvuorenselän kalastuskieltoa 2-4 viikolla ja laajentaa rajoitus koskemaan koko Suomenlinnan sisäpuolista alueetta.

Emma Kari
Helsinki 6.6.2012