Vihreät haluavat säilyttää Palmian työntekijöiden työt, palkat ja työehdot. Päätöksiä Palmian tulevaisuudesta tehdään valtuustossa 8.10. Helsingin Vihreät pitää sekä vasemmiston että oikeiston esittämiä malleja kestämättöminä. Yli puolet Palmiasta säilyy Vihreiden esityksessä jatkossakin kaupungin liikelaitoksessa.

Kokoomus haluaisi yhtiöittää koko Palmian ja siirtää kaikki Palmian työntekijät kilpaileville markkinoille. Vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit puolestaan vastustavat yhtiöittämistä kaikilta osin, minkä johdosta toistasataa työpaikkaa katoaisi, kun osa Palmian toiminnasta jouduttaisiin lakkauttamaan.

 

Helsingin Vihreät esittää mallia, jossa:

  • Työpaikat säilyvät.

Kaupunki edellyttää, että yhtiöitettävän Palmian osan nykyiset työntekijät siirtyvät uuteen yhtiöön töihin.

  • Palkat säilyvät, työehdot eivät muutu.

Vihreiden esityksestä työntekijöiden työehdot vastaavat tulevaisuudessakin kokonaisuutena vähintään nykyistä sopimusta. Vihreät esittävät, että yhtiöitettävän osan työntekijät siirtyvät käyttämään Avaintyönantajien työehtosopimusta

Avaintyönantajien  työehtosopimusen työehdot ovat vastaavia kuin nyt voimassaolevassa JHL:n KVTES-työehtosopimuksessa. Tätä mallia on sovelluttu muissa kunnissa hyvällä menestyksellä. Esimerkiksi Turussa Arkea Oy:n ja Vantaalla Vantti Oy:n perustamisen yhteydessä.

  • Koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden keittäjät pysyvät nykyisessä liikelaitoksessa.

Yli puolet nykyisestä Palmiasta säilyy Vihreiden esityksessä jatkossakin kaupungin liikelaitoksessa. Myös puhelinpalvelut, mm. matkapalvelukeskuksen hoitaminen ja turvapuhelinpalvelut, pysyvät liikelaitoksessa.

Työpaikkaruokailu on suurin yksittäinen osa, jota uusi lainsäädäntö koskee. Sen siirtäminen uuteen yhtiöön on välttämätöntä toimintojen säilyttämiseksi, mutta muilta osin ruokahuollon tulee pysyä liikelaitoksessa. Työpaikkaruokailun ohella kaupungin omistamaan yhtiöön siirtyisivät kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoiminnot. Kiinteistönhuolto, siivous ja vartiointi ovat virastojen tukipalveluita. Jotta nämä Palmian palvelut voivat kilpailutusten lisääntyessä osallistua tarjouspyyntöihin, on perusteltua siirtää toiminnot uuteen yhtiöön.

  • Päiväkotien siivous säilyy ennallaan.

Päiväkotien siivoojat ovat tärkeä osa päiväkotien yhteisöjä ja lasten arkea. Heidän työnsä halutaan säilyttää ennallaan varhaiskasvatusvirastossa. Myös koulujen veistoluokkien teknisen työn kalustonhoitajien työt säilyvät ennallaan opetusvirastossa.

  • Kilpailutusprosentteja tarkistetaan maltillisemmaksi.

Kilpailutusprosentit tarkoittavat sitä, kuinka paljon eri virastot tilaavat kilpailutettuja palveluita. Kaupunginjohtajan esityksessä prosentit esitettiin velvoittavina tavoitteina. Vihreät vaativat, että ruokapalvelun kilpailutusprosentit olisivat varhaiskasvatuksessa ja sosiaali- ja terveyssektorilla enintään 20 prosenttia sekä opetusviraston puolella enintään 30 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että kilpailutukselle tehdään ylärajat. Lautakunnissa arvioidaan tarkemmin, laajennetaanko kilpailuttamista näiden rajojen sisällä vai pitäydytäänkö matalammissa prosenteissa. Mitään velvoitetta lisätä kilpailutusta ei synny.

  • Palmiaa johdetaan avoimesti ja demokraattisesti.

Kaupunki omistaa sataprosenttisesti uuden perustettavan yhtiön. Kaupungilla on oikeus määrittää kilpailutuksissa hankintakriteereitä ja vaatia hankinnoilta mm. tiukkoja ympäristökriteereitä ja sosiaalista työllistävyyttä. Vihreät vaativat, että tiedonsaanti ja päätöksenteko yhtiössä on avointa.

Näillä muutoksilla turvataan sekä Palmian toiminnan jatkuminen, työntekijöiden työt ja palkat että hallintokuntien tukipalvelujen kehittämisen mahdollisuudet.

Katso myös: Kysymyksiä ja vastauksia Palmiasta.

Lisätietoja:

Emma Kari, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 044 300 6801
Tuuli Kousa, konsernijaoston puheenjohtaja, 050 543 7374